Luni - Vineri 09:00-16:00

Formular returnare produs - Watch24.ro

Protectia Consumatorului

Ordonanţă nr. 130/2000

din 31/08/2000
Versiune actualizata la data de 27/12/2008

privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă@


 

 

    __________
    @Text actualizat la data de 27.12.2008 avându-se în vedere republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008. Actul include modificările din următoarele acte:
   - O.U.G. nr. 174/2008 publicată în MOF nr. 795 din 27/11/2008.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

 

   Art. 1. - Prezenta ordonanţă reglementează condiţiile încheierii şi executării contractelor comerciale la distanţă între comercianţii care furnizează produse sau servicii şi consumatori.
   Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:
   a) contract la distanţă - contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă;
   b) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane constituite în asociaţii, care, în executarea contractelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;
   c) comerciant - orice persoană fizică sau juridică care, în executarea contractelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia;
   d) tehnică de comunicaţie la distanţă - orice mijloc ce poate fi utilizat pentru încheierea unui contract între comerciant şi consumator şi care nu necesită prezenţa fizică simultană a celor două părţi;
   e) operator de comunicaţie - orice persoană fizică sau juridică a cărei activitate profesională constă în a pune la dispoziţie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă.
   (2) Tehnicile de comunicaţie la distanţă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
   Art. 3. - (1) Înainte de încheierea contractului la distanţă comerciantul trebuie să informeze consumatorul în timp util, corect şi complet asupra următoarelor elemente:
   a) identitatea comerciantului şi, în cazul contractelor care prevăd plata anticipată, adresa şi modalităţile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail şi codul unic de înregistrare;
   b) caracteristicile esenţiale ale produsului sau serviciului;
   c) preţul bunurilor sau tarifele serviciilor, cu toate taxele incluse;@
   d) cheltuielile de livrare, dacă este cazul;
   e) modalităţile de plată, de livrare sau de prestare;
   f) dreptul de denunţare unilaterală a contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta ordonanţă;
   g) costul utilizării tehnicii de comunicaţie la distanţă, în cazul în care acesta este calculat altfel decât conform tarifului de bază;
   h) perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului;
   i) durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs sau serviciu;
   j) termenul limită de executare a obligaţiilor rezultând din contract.
   (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1), al căror scop comercial trebuie să rezulte fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, uşor de înţeles de către consumator, prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicaţie la distanţă utilizate, ţinându-se seama de principiile de bună practică comercială în tranzacţii şi de principiile care guvernează protecţia minorilor şi a altor persoane lipsite de capacitate de exerciţiu, precum şi de principiile referitoare la bunele moravuri.
   (3) În cazul comunicărilor telefonice, la începutul oricărei conversaţii cu consumatorul comerciantul are obligaţia de a-şi declina identitatea, precum şi de a indica în mod explicit scopul comercial al apelului.
    __________
    @Litera c) de la alin. (1) a fost modificată prin art. V pct. 1 din O.U.G. nr. 174/2008.

 

   Art. 4. - (1) Consumatorul trebuie să primească, în scris sau pe un alt suport durabil la dispoziţia sa şi la care are acces, în timp util, în perioada executării contractului şi până cel mai târziu în momentul livrării, următoarele:@
   a) în cazul bunurilor care nu sunt destinate livrărilor către terţi, confirmarea informaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), dacă acestea nu au fost transmise, în condiţiile prevăzute la alin. (1), înainte de încheierea contractului;@
   b) condiţiile şi modalităţile de exercitare a dreptului de denunţare unilaterală, pentru cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă, sub forma clauzei următoare: "Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului", redactată cu caractere îngroşate. În cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este considerat livrat fără cerere de comandă din partea consumatorului, conform prevederilor art. 14;
   c) sediul, numărul de telefon/fax, precum şi adresa de e-mail ale comerciantului, la care consumatorul poate să-şi prezinte reclamaţiile;
   d) informaţiile privind service-ul postvânzare şi garanţiile oferite;
   e) condiţiile de denunţare unilaterală a contractului, atunci când acesta are o durată nedeterminată sau o durată mai mare de un an.
   (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) şi e) nu se aplică în cazul serviciilor a căror execuţie este realizată cu ajutorul unei tehnici de comunicaţie la distanţă, dacă aceste servicii sunt furnizate o singură dată şi facturarea lor este efectuată de operatorul de comunicaţie.
    __________
    @Partea introductivă a alin. (1) a fost modificată prin art. V pct. 2 din O.U.G. nr. 174/2008.
   - Litera a) de la alin. (1) a fost modificată prin art. V pct. 3 din O.U.G. nr. 174/2008.

 

   Art. 5. - Dacă părţile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa.
   Art. 6. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe nu se aplică:
   a) contractelor la distanţă privind serviciile financiare, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, aprobată prin Legea nr. 399/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) contractelor încheiate prin intermediul distribuitoarelor automate sau în localurile comerciale automatizate;
   c) contractelor încheiate cu operatorii de telecomunicaţii în scopul utilizării telefoanelor publice;
   d) contractelor încheiate pentru construirea şi vânzarea de bunuri imobiliare sau care se referă la alte drepturi privind bunuri imobiliare, cu excepţia contractelor de închiriere;
   e) contractelor încheiate în cadrul vânzărilor la licitaţie.

 

   CAPITOLUL II
  Dreptul de denunţare unilaterală a contractului

 

   Art. 7. - (1) Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă:
   a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator, dacă au fost îndeplinite prevederile art. 4;
   b) pentru servicii, din ziua încheierii contractului sau după încheierea contractului, din ziua în care obligaţiile prevăzute la art. 4 au fost îndeplinite, cu condiţia ca întârzierea să nu depăşească 90 de zile.
   (2) În cazul în care comerciantul a omis să transmită consumatorului informaţiile prevăzute la art. 4, termenul pentru denunţarea unilaterală a contractului este de 90 de zile şi începe să curgă:
   a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator;
   b) pentru servicii, de la data încheierii contractului.
   (3) Dacă în perioada celor 90 de zile informaţiile prevăzute la art. 4 sunt furnizate consumatorului, termenul de 10 zile lucrătoare pentru denunţarea unilaterală a contractului începe să curgă din acel moment.
   Art. 8. - În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului de către consumator în condiţiile art. 7, comerciantul are obligaţia să ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 14 zile de la data denunţării contractului de către consumator.
   Art. 9. - În cazul în care, pentru produsul sau serviciul ce face obiectul contractului la distanţă, comerciantul creditează consumatorul, direct sau în baza unui acord încheiat de comerciant cu un terţ, odată cu denunţarea unilaterală a contractului la distanţă încetează de drept şi contractul de acordare a creditului, fără penalităţi pentru consumator.
   Art. 10. - Consumatorul nu poate denunţa unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepţia cazurilor în care părţile au convenit altfel:
   a) contracte de furnizare de servicii a căror execuţie a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare prevăzut la art. 7 alin. (1);
   b) contracte de furnizare de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile cursurilor pieţei financiare care nu pot fi controlate de comerciant;
   c) contracte de furnizare a unor produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;
   d) contracte de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care au fost desigilate de către consumator;
   e) contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelormagazin;
   f) contracte de servicii de pariuri sau loterii.

 

   CAPITOLUL III
  Executarea contractului la distanţă

 

   Art. 11. - (1) Comerciantul trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel.
   (2) Comerciantul, în cazul în care nu poate executa contractul din cauză că produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze consumatorul despre această indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plată trebuie rambursate de comerciant în termen de maximum 14 zile.
   (3) Comerciantul poate livra consumatorului un produs sau serviciu de o calitate şi la un preţ echivalente cu cele solicitate numai dacă acest lucru a fost prevăzut înainte de încheierea contractului şi/sau în contract, astfel încât consumatorul să fie informat în mod clar despre această posibilitate. În caz contrar, furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate va fi asimilată cu livrarea fără comandă, astfel cum se prevede la art. 14. Cheltuielile de returnare a produselor, în situaţia exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului, sunt în acest caz în sarcina comerciantului, element asupra căruia consumatorul trebuie să fie informat.
   Art. 12. - Dispoziţiile art. 3, 4, ale art. 7-10 şi ale art. 11 alin. (1) nu se aplică contractelor privind:
   a) vânzarea de produse alimentare, de băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate cu regularitate de către comerciant la domiciliul, reşedinţa sau la locul de muncă al consumatorului;
   b) furnizarea de servicii de cazare, de transport, de furnizare de preparate culinare, de agrement, atunci când comerciantul se angajează prin contractul încheiat să efectueze aceste prestaţii la o dată precisă sau într-o perioadă specificată; în mod excepţional, în cazul activităţilor de agrement organizate în aer liber, comerciantul îşi poate rezerva dreptul de a nu respecta prevederile art. 11 alin. (2), în circumstanţe specifice.
   Art. 13. - În cazul în care cartea de credit a unui consumator se dovedeşte că a fost utilizată în mod fraudulos pentru achitarea preţului unui contract la distanţă, sumele vărsate ca plată vor fi recreditate sau restituite consumatorului potrivit reglementărilor specifice acestor sisteme de plată.
   Art. 14. - În cazul livrărilor pentru care nu există o comandă prealabilă, consumatorul este exonerat de orice contraprestaţie, lipsa răspunsului neavând valoare de consimţământ.

 

   CAPITOLUL IV
  Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicaţie la distanţă

 

   Art. 15. - Următoarele tehnici de comunicaţie la distanţă necesită acordul prealabil al consumatorului:
   a) sistem automatizat de apel fără intervenţie umană (automat de apel);
   b) telecopiator (fax);
   c) adresă la poştă electronică (e-mail).
   Art. 16. - Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuală la distanţă, în afara celor prevăzute la art. 15, nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.
  • Distribuie pe:
Ultima actualizare: 03.01.2018